GASCA STUDIO | 中環工作坊

聖誕花環

 

聖誕樹

 

糖霜曲奇裝飾

 

聖誕天使擴香石

 

聖誕永生花水晶球

 

聖誕手工皂

 

馬卡龍.香薰蠟燭

 

聖誕香薰乾花蠟燭

 

小型聖誕花環